Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden 24boost

Op het gebruik van 24boost zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Lees deze gebruiksvoorwaarden en de privacy policy van 24boost goed door voordat je van 24boost gebruik maakt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedereen die van 24boost gebruik maakt en op iedere vorm van gebruik van 24boost.

24boost is bedoeld en ontwikkeld als een open digitale leer- en werkomgeving voor docenten, en studenten en leerlingen. Merk je dat 24boost op oneigenlijke wijze wordt gebruikt? Meld dat dan onmiddellijk aan Courseweb op de hieronder weergegeven contactadressen.

Artikel 1    Identiteit van de aanbieder

24boost is een dienst van Courseweb BV,  Zomerdijk 9E, 7942 JR Meppel.

Telefoonnummer: 0522 235 244 – bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

info@24boost.nl en support@24boost.nl

www.24boost.nl

KvK-nummer: 54159164, BTW-nummer: 8511.98.831 B01

Artikel 2   Algemene bepalingen

2.1 In deze gebruiksvoorwaarden wordt onder 24boost verstaan: de digitale leer- en werkomgeving 24boost, die door Courseweb wordt aangeboden en waarmee functionaliteiten en content van derden en eigen materiaal van de instelling en opleiding aan docenten, studenten en leerlingen ter beschikking worden gesteld, inclusief alle onderdelen daarvan, waaronder computerprogrammatuur en databanken, en inclusief de diensten waarmee 24boost aan gebruikers in gebruik wordt gegeven.

2.2 Courseweb heeft deze gebruiksvoorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg aan de gebruiker ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze door de gebruiker kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Deze gebruiksvoorwaarden zullen tevens op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.

2.3 Door een gebruiker of diens werkgever of opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Courseweb die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.4 De overeenkomst tussen de gebruiker en Courseweb komt tot stand doordat de gebruiker, al dan niet via Entree, een account aanmaakt voor 24boost en daarbij aanvinkt dat hij akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.

2.5 Gebruik van 24boost voor docenten, studenten en leerlingen is kosteloos. Courseweb behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen voor het gebruik van 24boost.

Artikel 3   Huisregels

3.1 Iedere gebruiker is verplicht om zijn of haar eigen naam op te geven bij het aanmaken van een account. Aliassen zijn niet toegestaan. Zorg dat je je wachtwoord geheim houdt en wijzig je wachtwoord regelmatig.

3.2 Gebruik van 24boost is strikt persoonlijk. Het is de gebruiker niet toegestaan om 24boost door derden te laten gebruiken of voor derden beschikbaar te maken. Als je merkt dat een derde gebruik maakt van jouw account, meld dat dan onmiddellijk aan Courseweb.

3.3 24boost is een adaptieve en digitale leer- en werkomgeving waarop studenten, docenten en leerlingen samenwerken en onderling communiceren. Dat houdt in dat gegevens, communicatie en werk- en studieresultaten toegankelijk kunnen zijn voor andere gebruikers waaronder (mede-)studenten, (mede-)leerlingen en docenten. Gebruikers houden daar rekening mee en stemmen daarmee in.

3.4 Het is niet toegestaan om op of via 24boost gedrag te vertonen dat als strafbaar, onrechtmatig, misleidend, haatdragend, bedreigend, beledigend of pornografisch kan worden gekwalificeerd, of waarmee inbreuk wordt gemaakt op de privacy van anderen. Gedrag in strijd met algemeen aanvaarde normen en waarden, zoals ongepaste en kwetsende taal, racisme, vooroordelen, pesten en intimideren zijn niet toegestaan.

3.5 Het is niet toegestaan om op of via 24boost content te plaatsen of verspreiden die strafbaar, onrechtmatig, misleidend, haatdragend, bedreigend, beledigend of pornografisch is, of inbreuk maakt op de privacy van anderen.

3.6 Het is gebruikers niet toegestaan om 24boost te gebruiken voor het verzamelen van persoonsgegevens en andere gebruiksinformatie. Het is evenmin toegestaan informatie met een commercieel karakter, zoals advertenties, te plaatsen of verspreiden.

Artikel 4 Gebruik van 24boost

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, modellenrechten, databankrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten, en overige rechten op en in verband met 24boost en daarmee verband houdende know how, berusten bij Courseweb en haar licentieverleners.

4.2 Courseweb verleent aan de gebruiker met een account een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht om van 24boost gebruik te maken. Het gebruiksrecht wordt verstrekt voor beperkte tijd.

4.3 Het gebruiksrecht is beperkt tot eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de functionaliteiten van 24boost conform de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en voor het doel waarvoor 24boost wordt aangeboden. Gebruik door docenten in de beroepsuitoefening wordt in dit kader als niet-commercieel gebruik gekwalificeerd.

4.4 Het is de gebruiker niet toegestaan om enig onderdeel van 24boost te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens zoals voorzien in de Auteurswet, waaronder maar niet beperkt tot het verzamelen, aggregeren of ‘scrapen’ van inhoud of commercieel (af)drukken en verspreiden van materiaal.

4.5 Courseweb en haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om intellectuele eigendomsrechten te beschermen. De gebruiker mag deze beveiliging niet verwijderen, ontwijken of omzeilen.

4.6 Het is de gebruiker niet toegestaan om onderdelen van de programmatuur van 24boost geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur die niet door Courseweb ter beschikking is gesteld. Decompilatie, reverse engineering of welke vorm van vertaling of bewerking dan ook van programmatuur van 24boost is niet toegestaan, tenzij en uitsluitend voor zover deze handelingen volledig vallen binnen hetgeen de Auteurswet toestaat.

4.7 Het is niet toegestaan om virussen of schadelijke code te uploaden, te hacken of te spammen, om Ddos attacks te versturen of anderszins het systeem te gebruiken op een wijze die nadelige invloed kan hebben op gebruikers, 24boost of de beschikbaarheid 24boost.

4.8 Als een gebruiker in strijd handelt met de huisregels of met het in dit artikel bepaalde, is Courseweb bevoegd om de toegang tot het account van de gebruiker met onmiddellijke ingang op te schorten, onverminderd het recht van Courseweb om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten, waaronder kosten voor rechtsbijstand) op de gebruiker te verhalen. Courseweb is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot 24boost.

Artikel 5  Gebruik van content van derden

5.1 Binnen het platform van 24boost kunnen leermiddelen en andere content van derden, zoals uitgevers, voor gebruikers toegankelijk worden gemaakt. Toegang tot content van derden wordt verleend op basis van een licentie door deze derde met een individuele gebruiker, een onderwijsinstelling of Courseweb. Materiaal kan slechts beschikbaar zijn nadat de gebruiker een de licentie heeft geactiveerd, bijvoorbeeld door het invoeren van een bij de content door de derde verstrekte code. Voor het invoeren van een code kan voorafgaande registratie voor een vak of module vereist zijn.

5.2 De gebruiker is gebonden aan de (licentie)voorwaarden en eventuele vergoeding die de derde voor het gebruik van de content hanteert en staat er jegens Courseweb voor in dat hij of zij zich aan deze voorwaarden conformeert. De gebruiker vrijwaart Courseweb tegen alle aanspraken van derden terzake.

5.3 De derde kan de licentie met de gebruiker, onderwijsinstelling of Courseweb voor het gebruik van de content beëindigen. Het beëindigen van de licentie kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van eigen materiaal, zoals aantekeningen of oefenresultaten.

5.4 Indien Courseweb wordt geconfronteerd met aanspraken die verband houden met de (inhoud van) content van derden, heeft Courseweb de mogelijkheid om de betreffende content te verwijderen van 24boost.

Artikel 6   Gebruik van eigen content

6.1 Gebruikers kunnen eigen content op 24boost plaatsen, zoals lesmateriaal, opdrachten en toetsen, en daarover communiceren met andere gebruikers. De gebruiker is bij uitsluiting zelf verantwoordelijk voor al hetgeen door hem of haar in 24boost wordt geplaatst en gecommuniceerd.

6.2 De gebruiker garandeert en staat er jegens Courseweb voor in dat hij of zij bevoegd is om eigen content te plaatsen of verspreiden en dat deze geen inbreuk maakt op rechten van derden. De gebruiker vrijwaart Courseweb tegen alle aanspraken van derden in dat verband. Courseweb kan niet worden aangesproken op onvolledigheid of onjuistheid van door een gebruiker zelf geplaatste inhoud.

6.3 De gebruiker verleent Courseweb de onbeperkte bevoegdheid om door hem of haar geplaatste of verspreide content te verveelvoudigen en openbaar te maken in het kader van haar activiteiten met 24boost. Courseweb is onbeperkt bevoegd om deze content aan te passen of te verwijderen indien zij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden. Deze bevoegdheid komt tevens gebruikers toe in het kader van het gebruik van 24boost.

6.4 Bij het eindigen van het gebruiksrecht van de gebruiker op 24boost krijgt deze de mogelijkheid om zijn of haar eigen content, evenals antwoorden op opdrachten en notities als een PDF per e-mail toegestuurd te krijgen. De gebruiker zal hier zelf om verzoeken.

Artikel 7   Koppelingen en externe websites

7.1 24boost kan koppelingen bevatten naar systemen en websites van derden, zoals scholen en aanbieders van toetsen en leermiddelen, die door derden worden beheerd. Courseweb heeft geen zeggenschap over deze systemen en websites. Het is mogelijk dat voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik daarvan. Courseweb is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van deze systemen en websites van derden.

Artikel 8   Beschikbaarheid

8.1 Voor het gebruik van 24boost is een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon met werkende internetverbinding en up-to-date browser vereist. De gebruiker dient hier zelf en voor eigen rekening zorg voor te dragen. De gebruiker zal zorgen voor adequate beveiliging en virusprotectie van zijn apparatuur. Courseweb kan niet worden aangesproken voor gebrek aan beschikbaarheid van 24boost indien niet aan deze basisvoorwaarden wordt voldaan.

8.2 Courseweb streeft naar een optimale beschikbaarheid van 24boost, maar kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de beschikbaarheid. Courseweb zal noodzakelijk onderhoud die de beschikbaarheid van 24boost zou kunnen belemmeren zo veel mogelijk buiten kantoortijden doen plaatsvinden.

8.3 De programmatuur van 24boost wordt beschikbaar gesteld in de staat waarin deze op het moment van gebruik verkeert (“as is“) zonder enige garantie. Courseweb garandeert niet dat programmatuur geschikt is voor een bepaald doel, foutvrij is, zonder onderbreking zal werken of dat gebreken in programmatuur gecorrigeerd zullen worden. Courseweb kan inhoud en functionaliteiten van 24boost van tijd tot tijd wijzigen zonder dat hiervoor toestemming van een gebruiker noodzakelijk is.

8.4 Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van 24boost geven de gebruiker niet het recht de betaling van eventueel verschuldigde vergoedingen op te schorten. De gebruiker heeft geen recht op restitutie van door hem of haar aan derden, zoals uitgevers, betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde beschikbaarheid is van 24boost.

Artikel 9   Privacy

9.1 Courseweb verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Op de verwerking van persoonsgegevens door Courseweb in het kader van haar dienstverlening is een privacy policy van toepassing. Deze is te vinden op de website van Courseweb.

Artikel 10   Klachten

10.1 In het geval van klachten kan de gebruiker contact opnemen met Courseweb op de in artikel 1 genoemde adressen. Courseweb zal de klacht behandelen overeenkomstig de door haar gehanteerde klachtenprocedure.

Artikel 11 Overmacht

11.1 In aansluiting op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming niet aan Courseweb worden toegerekend in geval van een van de wil van Courseweb onafhankelijke omstandigheid, waaronder ziekte en/of ongeval van haar personeel, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen, rechterlijk ingrijpen, van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van Courseweb, zoals niet-levering of te late levering van zaken en diensten van door Courseweb ingeschakelde derden.

Artikel 12   Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Courseweb is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de verzekering van Courseweb wordt uitbetaald. De vordering tot betaling van schadevergoeding van de gebruiker is eerst opeisbaar nadat de verzekeraar van Courseweb heeft uitgekeerd. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in het vorige lid genoemde verzekering, om welke reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Courseweb beperkt tot de vergoeding die voor het gebruik van 24boost in het betreffende schooljaar is betaald, exclusief vergoedingen die zijn betaald voor licenties voor het gebruik van content van derden op 24boost.

12.2 Courseweb is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van gebruikers, waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, imagoschade en aanspraken van derden.

12.3 De beperking van aansprakelijkheid van Courseweb geldt niet indien aan de zijde van Courseweb sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 13   Beëindiging van de overeenkomst

13.1 Courseweb kan de overeenkomst met de gebruiker zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk schriftelijk ontbinden indien de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in de huisregels en de regels over gebruik van 24boost en content van derden en eigen content hierboven.

13.2 Courseweb is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst met de gebruiker op te zeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, maar niet eerder dan tegen het einde van een lopend schooljaar.

13.3 Beëindiging van de overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de gebruiker tot gebruik van 24boost onmiddellijk eindigen.

Artikel 14   Overige bepalingen

14.1 Op de overeenkomst tussen de gebruiker en Courseweb en op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend hiermee zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Zwolle.

14.2 Courseweb is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Courseweb zal wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via haar website en nieuwsbrieven. Gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

14.3 Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van deze bepaling.

14.4 Courseweb is bevoegd haar rechten en/of verplichtingen uit de met de gebruiker gesloten overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen, dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Courseweb uit haar verplichtingen jegens de gebruiker zal zijn ontslagen. De gebruiker is verplicht op eerste verzoek van Courseweb alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.

14.5 Rechten van de gebruiker uit de overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Courseweb. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

*****